Порядок проведення гри

1. Група студентів розбивається на 4-5 підгруп, кожна з яких визначає сферу діяльності підприємства і отримує свій варіант економічного стану вибраного підприємства (табл. 4.26).

2. Відповідно до з отриманих умов функціонування на визначеному ринковому сегменті підгрупи розподіляють “вагу” і дають оцінку кожному з визначених критеріїв.

3. Після обчислення остаточних оцінок визначається сума зважених оцінок для кожної групи критеріїв. Отримані результати наносяться на прямокутну систему координат, в якій кожна з півосей служить поданням загального критерію за групою.

4. За результатами, отриманих на осях X і Y, залежно від значень окремих зважених оцінок отримуємо точку з координатами Р (Х, Y) в одному з квадрантів прийнятої прямокутної системи координат. Поєднавши цю точку з початком координат, одержуємо вектор, який вказує рекомендований тип стратегії.

5. Відповідно до певного типу стратегії студенти пропонують заходи щодо впровадження цієї стратегії.

Таблиця 4.26 – Опис економічного стану підприємств по варіантах

№ варіанту Опис економічного стану підприємства на поточний момент Частка ринку, %
Фінансово стійке підприємство, стабільно займаючи визначену частку ринку
Підприємство з відносно стабільним фінансовим положенням, але не постійною часткою ринку
Слабке підприємство, орієнтоване на конкретну ринкову нішу, фінансово нестійке, частка ринку не постійна
Підприємство – „зірка”, стрімко завойовуючи ринок
Підприємство – потенційний банкрот, частка ринку зменшується

9.4 Організації використовують SWOT-аналіз як частину формування стратегії. Необхідно з’ясувати, як саме менеджери отримують інформацію для аналізу:

1.Складіть список джерел, з яких ви отримаєте інформацію про сильні та слабкі сторони організації, можливості і перешкоди.

2.Упорядкуйте джерела за їхньою надійністю.

3.Упорядкуйте джерела за складністю їх отримання.

9.5 З метою розширення діяльності і виходу на нові ринки компанія А вирішила реалізувати бенчмаркінговий проект відповідно до нової стратегічної мети, визначеної на останніх зборах акціонерів (компанія займається виробництвом побутової хімії).

Робоча група бенчмаркінгу, яка була утворена зі спеціалістів компанії, в процесі дослідження визначила головний критичний процес - “Якість товару й пакування”. Ключовими індикаторами для досягнення успіху: 1) відповідність міжнародним стандартам якості; 2) екологічна безпека товару; 3) зручність пакування.

Після проведення маркетингового дослідження ринку у групу бенчмаркінгу було включено 7 компаній, серед яких виділено компанію В, яка отримала статус найкращої практики у галузі виробництва і продажу побутової хімії.Необхідно побудувати поточний і прогнозний профіль бенчмаркінгу компанії А, використовуючи дані, наведені у таблиці. Оцінка виставляється за десятибальною шкалою. Прогноз зростання наведено у відсотках до поточної оцінки відповідних індикаторів аналізу (табл. 4.27).

Таблиця 4.27 – Результати аналізу компанії

Індикатори аналізу компанії А Оцінка компанії В, % до показників найкращої практики компанії А Прогноз зростання, %
А В
Відповідність міжнародним стандартам якості + 20 + 10
Екологічна безпека +30
Зручність пакування + 10 + 20

За результатами проведеного бенчмаркінгового дослідження необхідно сформулювати висновки і рекомендації щодо запровадження системи безперервного удосконалення діяльності в компанії А, описати основні принципи удосконалення критичного процесу “Якість товару й пакування”.

ЗМ 10 Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві

Опрацювавши дану тему, студенти повинні

ЗНАТИ:

- мету, завдання та етапи стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємством;

- призначення “аналізу поля сил”;

ВМІТИ:

- оцінювати обраниі підприємством стратегії;

ОЗНАЙОМИТИСЬ:

- з підходами до оцінки обраних підприємством стратегій;

- технологіями впровадження стратегічних змін на підприємстві.

Питання для обговорення

1. Охарактеризуйте проблеми втілення стратегій. Назвіть причини зриву виконання планів.

2. Обґрунтуйте принципову схему контролю доведення завдань плану до виконавців.

3. В чому полягає відмінність між системою моніторингу стратегічних планів та стратегічним контролем?

4. Обґрунтуйте модель процесу контролю виконання стратегії.

5. Що представляє собою система коригуючих заходів щодо стратегічного плану підприємства?

6. Назвіть основні показники оцінки діючої стратегії в процесі поточного контролю.

7. Поясніть принципи інтегральної оцінки діючої стратегії.8. М. Хаммер і Д. Чемпі зазначають, що “компанії, які успішно працюють, знають, як робити свою справу краще”. Прокоментуйте їх твердження. Висловіть свою думку.

9. “Високий рівень ефективності виробництва лідерів промисловості – скоріше пояснюється їх прихильністю до управлінських нововведень, ніж здібністю удосконалювати технологію виробництва”. Чи погоджуєтесь Ви з даним твердженням професора Гарвардського університету Г.Бруксом, проголошеним на слуханнях в Конгресі?

10. Реалізація обраної стратегії пов’язана зі здійсненням в організації стратегічних змін. Доведіть необхідність таких змін.

11. Прокоментуйте на прикладі відомих Вам організацій, у чому істотні відмінності між індивідуальним і груповим опором на стратегічні зміни, що відбуваються в організації.

12. Доведіть, що концепція «силового поля» - ефективний прийом, за допомогою якого можна зменшити чи повністю усунути опір змінам в організації.


3572565275838384.html
3572602187938207.html
    PR.RU™