Податки - це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві.

Олівер Уенделл Холмс-старший, XIX ст.

З розвитком ринкових відносин облік у системі оподаткування стає одним з основних видів обліку в державі. Необхідність його організації обумовлена забезпеченням умов для проведення державного контролю за дотриманням податкового законодавства суб’єктами господарювання.

Облік у системі оподаткування – це система збору, накопичення, обробки та узагальнення інформації для визначення та сплати податкових платежів суб’єктами господарювання відповідно до вимог податкового законодавства.

Це така облікова система, яка базується на даних бухгалтерського обліку та правилах податкового законодавства, та забезпечує інформаційні потреби користувачів про нарахування та сплату податків та зборів (обов'язкових платежів).

На основі даних обліку, який побудований на суцільному і безперервному фіксуванні господарських процесів платника податків, складається податкова звітність. Порушення у веденні обліку в системі оподаткування тягнуть за собою неправильне визначення розмірів нарахованих податкових платежів, їх неповну або несвоєчасну сплату до бюджету, фінансові санкції.

Від створення ефективної системи обліку з метою оподаткування на рівні підприємства залежить як якість облікової інформації, що надходить до державних податкових органів, так і поліпшення фінансового стану самого підприємства, оскільки правильна організація обліку дасть змогу уникнути фінансових санкцій з боку державних фіскальних органів та оптимізувати податкові платежі.

Це зумовлює виняткову значущість вивчення курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів для подальшого застосування теоретичних знань і практичних навичок у професійній діяльності в облікової сфері.

Головною метою вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є засвоєння загальних питань щодо організації податкового обліку, розкриття його суті та змісту основних прикладних категорій: отримання навичків та вмінь щодо обліку нарахування і справляння податків та внесків у сучасних умовах господарювання; щодо методики складання і подання податкової звітності в Україні.

Тому основними завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання податкового обліку та звітності;

- ознайомлення з основними складовими податкового обліку: предмет, завдання, функції;

- вивчення та характеристика загальних вимог до податкової звітності;

- ознайомлення зі шляхами організації податкового обліку на підприємстві та його інтеграції в єдину обліково-аналітичну систему;- ознайомлення з порядком ведення податкового обліку методики розрахунку окремих податків та зборів, господарських операцій та складання податкової звітності на підприємстві.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення процесу виявлення, реєстрації, обробки, узагальнення інформації господарських операцій у частині формування об’єкта оподаткування, нарахування та сплати податків, формування та надання користувачам податкової звітності.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні ознайомитися з теоретичними та практичними аспектами оподаткування господарчих суб’єктів, освоїти основні процедури з:

– оформлення первинних документів і облікових регістрів;

– визначення суми податкових платежів;

– систематизації і узагальнення облікових даних, потрібних для ухвалення управлінських рішень.

Після вивчення курсу студенти повинні:

знати:

- категоріальний апарат, який використовується в системі оподаткування та обліку;

- законодавчо-нормативні вимоги щодо ведення податкового обліку та складання звітності;

- спільні риси та розбіжності між бухгалтерським та податковим обліком;

- загальні принципи організації податкового обліку;

- методи податкового обліку;

- методику обліку податків, зборів та обов’язкових платежів та складання податкової звітності за ними;

- особливості організації та ведення обліку окремими специфічними суб’єктами господарювання;

- порядок ведення податкового обліку суб’єктами малого підприємництва та складання ними податкової звітності.

вміти:

- використовувати основні положення Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, які регламентують порядок ведення податкового обліку та складання звітності на підприємстві при вирішенні стереотипних, евристичних та діагностичних завдань;

- пояснювати взаємозв’язок та відмінності податкового та бухгалтерського обліку;

- відображати в обліку процес нарахування податків та зборів;

- складати первинні документи, податкові регістри та податкову звітність;

- визначати на основі даних обліку суму податкових зобов'язань за різними податками або зборами з урахуванням специфіки господарських операцій.Конспект лекцій написано відповідно до затвердженої програми курсу «Облік і звітність в оподаткуванні». Викладання теоретичних питань супроводжується схемами, розрахунками, прикладами практичної спрямованості.

Ключові слова: облік у системі оподаткування, теоретичні основи обліку, податок і збір, елементи податку, податкова звітність.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомленим як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи. Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські та практичні заняття, виконання індивідуального завдання, самостійна робота студентів, контрольні заходи. Тематичний план цієї дисципліни складається з двох модулів (табл. 1).

Таблиця 1 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
лек лаб пр/сем срc лек лаб пр/сем срc
МОДУЛЬ 1.Облік і звітність в оподаткуванні
Змістовий модуль 1. Загальні основи податкового обліку. Облік податку на прибуток підприємств та ПДВ.
Тема 1. - - -
Тема 2. - -
Тема 3. - -
Разом за ЗМ 1 - -
Змістовий модуль 2. Облік та звітність з інших податків та зборів
Тема 4. - -
Тема 5. - - -
Тема 6. - - - -
Тема 7. - - - -
Тема 8. - - -
Разом за ЗМ 2 - -
Індивідуальне завдання: «Ведення податкового обліку та складання звітності»
Інд. завдання (ІЗ): контрольна робота - - - - - - - -
Разом -3425963431616497.html
3426006761063454.html
    PR.RU™