Тема 2. Загальна характеристика неориторики (7 годин).

123456

План.

1. Типологія неориторики.

2. Метариторика – риторична критика (Р.Барт, “Риторика образу”): позначуюче та позначуване у рекламному повідомленні; функції мовного повідомлення; “буквальне” і “символічне” повідомлення.

3. Загальна риторика л'єжської школи: поняття метаболи; види метабол.

Додаткові питання:

1. Якими є особливості семіотичної концепції Р.Барта?

2. Яке повідомлення несе найбільше навантаження при переконанні?

3. Чим обумовлена, на думку Р.Барта, специфіка фотографії?

4. У чому полягають особливості інтерпретації л'єжськими неориторами моделі комунікації Р.Якобсона?

5. Що таке риторична функція?

Практичні завдання:

1. З'ясуйте відношення між поняттями “мова влади” і “влада мови”, ґрунтуючись на роботі Р.Барта “Риторика образу”.

2. Проаналізуйте сучасне рекламне повідомлення, застосовуючи:

- термінологію Р.Барта.

ЛІТЕРАТУРА

1. Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. – С. 297–318.

2. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж-М. и др. Общая риторика. – М., 1986. – С.34–61.

3. Мейзерский В.М. Философия и неориторика. – К., 1991. – С.28–38, 82–108.

4. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб., 1998. – С. 98–114, 176–202.

5. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: “за” и “против”. – М., 1975. – С. 193–230.

Модуль II

СУЧАСНА РИТОРИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Тема 4. Інвенція та диспозиція (3 години).

План.

1. Загальна характеристика розділів риторики.

2. Особливості інвенції – способи знаходження матеріалу: типи підготовки до промови; поняття про концепцію.

3. Особливості диспозиції – розташування матеріалу: частини промови; загальна характеристика наукового тексту.

Додаткові питання:

1. Яка закономірність встановлена риторикою між тривалістю промови та часу, необхідного на її підготовку?

2. Які основні прийоми ефективного слухання та читання?

3. Які основні прийоми раціонального використання часу?

4. Чому риторика пропонує робити виписки на картках?

5. Що таке топоси?

6. Як побудувати композицію виступу?

7. Писати чи не писати текст промови?

ЛІТЕРАТУРА

1. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – Мн., 2001. – С 66–89, 199–206.

2. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М., 1999 – С. 374–376.

3. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – М., 1998. – С. 259–298.

4. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). – М., 1999. – С. 39–49, 62–82, 137–146.

5. Шейнов В.П. Риторика. – Мн., 2000. – С. 413–436.

Тема 5. Елокуція (3 години).План.

1. Загальна характеристика елокуції – словесного вираження.

2. Мовленнєвий вплив:прямі способи впливу;непрямі способи впливу.

3. Загальна характеристика риторичних фігур і тропів.

4. Психологічні аспекти мовленнєвого впливу.

Додаткові запитання:

1. Яким чином різні способи мовленнєвого впливу призводять до успіху?

2. До яких способів впливу можна віднести риторичні фігури та тропи?

3. Чому елокуцію називають ще теорією фігур?

4. Які механізми продукування фігур?

5. Які існують критерії для утворення тропів?

6. Які види іронії можна виділити у філософському дискурсі?

ЛІТЕРАТУРА

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение.– Мн., 2001. – С.45–65.

2. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – М., 1998. – С. 376–436.

3. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). – М., 1999. – С. 147–183.

4. Шейнов В.П. Риторика. – Мн., 2000. – С. 493–517.

Тема 6. Меморія та акція (3 години).

План.

1. Загальна характеристика меморії: основні прийоми запам'ятовування.

2. Засоби ефективної комунікації: ефекти сприйняття; прийоми встановлення контакту з аудиторією; види уваги та способи її утримання.

3. Невербальні засоби оратора: парамовленнєві характеристики; мова міміки; мова жестів і поз; мова простору.

Додаткові питання:

1. Як Ви можете оцінити прийоми запам'ятовування, які найчастіше використовуєте?

2. Що сприяє встановленню контакту з аудиторією?

3. Які компоненти промови стимулюють увагу?

4. Які фактори впливають на вибір конкретного прийому мобілізації уваги?

5. Чому володіння невербальними засобами має важливе значення для оратора?

6. Чи є однозначною мова жестів і поз?

ЛІТЕРАТУРА

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – Мн., 2001. – С. 92–115, 154–167.

2. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 2000. – С. 29–35, 137–140.

3. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - М., 1998. – С.436–469.

4. Пиз А. Язык телодвижений. – Нижний Новгород, 1992.

5. Психология влияния. Хрестоматия. – СПб., 2000. – С. 122–129, 209–260.

6. Фаст Дж. Знак чувства бессловесный // Ниренберг Дж., Калеро Г. Словно раскрытую книгу, прочти человека. – Мн., 1996.

Тема 9. Педагогічна риторика (5 годин).

Практичне завдання:підготувати і виголосити промову на свій вибір.

ЛІТЕРАТУРА

1. Джованни Пико делла Мирандола приветствует своего Эрмолао Барбаро // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – М., 1985. – С. 254–262.

2. Эрмолао Барбаро – Джованни Пико делла Мирандола // Там само. – С.281–289.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Індивідуальні завдання

Кількість годин для самостійної роботи Вид роботи Форма контролю
- - -
Колоквіум Співбесіда
- - -
Колоквіум Співбесіда
Колоквіум Співбесіда
Колоквіум Співбесіда
- - -
- - -
Колоквіум Співбесіда

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Методичні рекомендації та вимоги до виконання

індивідуального навчально-дослідного завдання

Важливою формою самостійної роботи студентів в кредитно-модульній системі організації навчального процесу є виконання індивідуального навчально-дослідного завдання у вигляді реферативного дослідження на відповідну тему.

ІНДЗ у вигляді реферативного дослідження.

При виконанні індивідуального навчально-дослідного завдання слід дотримуватись наступних вимог:

Тема ІНДЗобирається студентом самостійно за погодженням з викладачем. Як правило, тема повинна висвітлювати важливі філософські, методологічні, світоглядні проблеми тощо.

Робота має містити такі складові частини:

План, який розкриває зміст роботи із позначенням сторінок та має містити структурні елементи:

ü вступ (обґрунтування актуальності обраної теми);

ü основну частину;

ü висновки;

ü список використаних літературних джерел (за вимогами наукового оформлення).

Обсяг роботи має бути в межах 10-16 сторінок комп'ютерного набору або рукописом в залежності від мети дослідження, без списку літератури та додатків.

Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками.

Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами: 20 мм.

Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом – Times New Roman, розміром –14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Порядковий номер проставляється праворуч у верхньому куті сторінки. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому порядковий номер не ставиться. Він проставляється на наступній сторінці і далі за порядком.

Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або параграфи – цифрою розділу і підрозділу через крапку. Наприклад, якщо розділ буде другим, то він позначається: Розділ 2: ... (далі йде назва розділу), а відповідно перший підрозділ цього розділу: 2.1… (далі йде назва підрозділу) і так далі за порядком до наступного розділу.

Вступ – найважливіший змістовний елемент роботи. Форма його – довільна, але в ньому повинні обов’язково знайти відображення такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, визначення її місця в існуючій науковій проблематиці, оцінка ступеню і характеру розробки теми, зміст наукової проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети і завдань дослідження.

Основний зміст теми повинен являти собою самостійно виконане дослідження по проблемі, заявленої в назві ІНДЗ, узагальнення існуючої наукової літератури, або методологічну розробку проблеми з вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора ІНДЗ.

У висновку – повинне даватися коротке резюме того, що викладено в основній частині роботи; висновки, які зроблені з цього викладу, або посилання на методологічне і світоглядне застосування викладеного в ІНДЗ матеріалу.

Список літератури має назву «ЛІТЕРАТУРА», повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно додержуватись вимог державного стандарту. Кожен бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію. Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх порядкового номера в списку і сторінок через кому в прямокутних дужках. Наприклад: [6, 123], або на декілька підряд сторінок [7, 34-37]. Якщо посилання робиться на ціле джерело без зазначення конкретних сторінок, то вказується лише порядковий номер у списку в прямокутних дужках. Наприклад: [10]. Якщо на декілька джерел, то цифри номеру йдуть через крапку з комою. Наприклад: [10; 15] або [7; 10; 12]. Нижче подані приклади оформлення використаної літератури, яке залежить від виду джерела:

1. Монографія:

Огнев'юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Монографія. К.: Знання України, 2003. – 449 с.

2. Робота в збірнику:

Квіт С. Алгоритм університетського розвитку. Університетська автономія. – К.: 2008. – С. 12–30.

3. Перекладена робота:

Пелікан Я. Ідея університету. Пер. з англ. К.: Дух. і літера. 2009. – 360 с.

4. Журнальна стаття:

Огнев'юк В. О. Суспільство втрачених цінностей // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 3. – С. 7–10.

5. Авторський підручник:

Левківський М.В. Історія педагогіки: підручник / М.В. Левківський. К.: ЦУЛ, 2008. – 360 с.

6. Колективний підручник, або посібник:

Педагогіка вищої школи. Навч. посіб./ З.Н. Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред.. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

Зразок оформлення титульного аркуша

індивідуального навчально-дослідного завдання:

перша сторінка КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Кафедра філософії ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни “Риторика” Студента (студентки) _______курсу Інституту суспільства Прізвище, ім’я Київ – 2012

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО НАПИСАННЯ ІНДЗ

1. Слово животворяще, або про духовну природу слова.

2. Тисячолітній духовний молитвослів України.

3. Сакральна риторика, Святе Письмо про Слово.

4. Сила й краса красномовства.

5. Крилаті вислови про Слово: афористичний золотослів.

6. Екологія духу і екологія живого слова.

7. Риторика і державне життя.

8. “Риторична формула” як сукупність семи законів організації та управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю.

9. Риторика в системі професійної підготовки студентів, майбутніх лідерів України.

10. Ораторське мистецтво в Давній Греції.

11. Сократ як майстер академічних бесід-діалогів.

12. Ораторське мистецтво Давнього Риму.

13. Видатний український любомудр Григорій Сковорода – майстер красного слова.

14. Народний золотослів.

15. Інститут живого слова: історія, традиції.

16. Іоанн Златоуст — вершина красномовства.

17. Сила й краса красномовства.

18. Про якості політика-оратора.

19. Риторика і поезія.

20. Мислителі стародавнього і сучасного світу про ораторське мистецтво.

21. Іоанникій Галятовський – видатний оратор і богослов.

22. Василь Зеньковський – видатний філософ-оратор.

23. Оратор і аудиторія: контакт, вплив, взаємодія.

24. Техніка мовлення оратора.

25. Культура мови: зміст і компоненти поняття.

26. Мистецтво переконувати.

27. Мистецтво говорити перед широким загалом: головні секрети успіху.

28. Дебати: традиції та риторичні навички.

29. Критерії оцінювання культури мовлення оратора.

30. Логічні аспекти культури риторичної комунікації.

31. Імідж оратора крізь призму риторики.

32. Ораторське мистецтво в житті сучасної людини.

33. Лідер у бізнесі: який він?

34. Комунікативна культура оратора.

35. Сучасні українські оратори.

36. Риторична етика – традиції та сучасність.

37. Психолого-педагогічні особливості риторичної комунікації.

38. Класична риторика та неориторика.

39. Розвиток ораторського мистецтва в Україні.

40. Формування духовно-моральної культури особистості засобами живого слова.

41. Маніпуляції у спілкуванні, їхня нейтралізація.

42. Поетами народжуються, ораторами стають.

43. Риторична криза в Україні: причини і наслідки.

44. Українська школа риторики: принципи і засади.

45. Мистецтво долання страху перед аудиторією.

46. Харизма оратора – лідера суспільства.

48. Генетичні якості ідеального оратора.

49. Аудиторія: секрети публічної комунікації.

50. Рекламна риторика і екологія Слова.

51. Мистецтво полемічного спілкування.

52. Етика й етикет виступу оратора-політика у нестандартній ситуації.

53. Риторична специфіка жанрів засобів масової комунікації.

VI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Загальна оцінка (кількість балів) складається з відповідної кількості балів з кожної теми, двох модульних контрольних робіт, індивідуального навчально-дослідного завдання, та виконання самостійного опрацювання літератури.

Тема 1 Тема 2 Тема 3 МКР №1 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 МКР №2 ІНДЗ За шкалою ECTS
5,5 11,5 90-100 А
82-89 B
75-81 C
69-74 D
60-68 E
35-59 FX
1-34 F

РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ


3425885666551184.html
3425921133510577.html
    PR.RU™